कृषी पुरस्कार


वर्षपुरस्कारविजेता
२०१८वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री.साहेबराव वाघ (कापडणे, धुळे)
२०१८बळीराजा - अण्णासाहेब शिंदे कृषी पुरस्कारश्रीमती लक्ष्मीबाई पारवेकर (सवना, यवतमाळ)
२०१५बळीराजा - अण्णासाहेब शिंदे कृषी पुरस्कारश्री. प्रदीप निकम (कराड)
२०१५वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री. रामदास घावटे (पारनेर)
२०१२बळीराजा - अण्णासाहेब शिंदे कृषी पुरस्कारश्रीमती सुनंदा सालोटकर (नागपूर)
२०१२वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री. ज्ञानेश्वर बोडके (पुणे)
२००९वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री. रत्नाकर जाधव (कुडाळ)
२००६वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारडॉ. सुनील मासळकर (राहुरी)
२००३वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री. वसंतराव ठाकरे (धुळे)
२००१वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारडॉ. रूपराव गहूकर (नागपूर)
१९९९वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री.भागवत कारंडे (लातूर)
१९९७वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारश्री.प्र.बा.भोसले (पुणे)
१९९५वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कारग्रामीण शेती संस्था (नारायणगाव)