संपर्क...


पत्रव्यवहाराचा पत्ताःमराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन,  वि.ना.पुरव मार्ग, सायन-चुनाभट्टी, मुंबई - 400 022
दूरध्वनीः022-24054714 / 022-24057268
इमेल पत्ताःoffice@mavipamumbai.org
कार्यालयाची वेळःसकाळी 10.30 ते संध्या. 05.30 (साप्ताहिक रजा - मंगळवार)

परिषदेचे स्थान

स्थान