संपर्क...


पत्रव्यवहाराचा पत्ताःमराठी विज्ञान परिषद, विज्ञान भवन,  वि.ना.पुरव मार्ग, सायन-चुनाभट्टी, मुंबई - ४०० ०२२
दूरध्वनीः०२२-२४०५४७१४ / ०२२-२४०५७२६८
इमेल पत्ताःoffice@mavipamumbai.org
कार्यालयाची वेळःसकाळी १०.३० ते संध्या. ०५.३० (साप्ताहिक रजा - मंगळवार)

परिषदेचे स्थान

 

वर्गणी/शुल्क भरण्यासाठी बँकेचा तपशीलः

Account Holder :  Marathi Vidnyan Parishad
Bank Name :  IDBI Bank
Bank Branch Name : Chembur Branch
Bank Account No. : 6601001 0001451
IFS Code No. : IBKL 0000018